De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in het Nederlandse recht

Juridische gevolgen en betekenis voor de commerciƫle praktijk

Ellen van Beukering-Rosmuller en P.C. van Schelven 9789059319561 | 1 edition, 2013
Budh

Description

Op 21 november 2012 is de Europese Mediationrichtlijn, na een moeizaam verlopen implementatietraject, omgezet in het Nederlandse recht. Op die datum is de Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken in werking getreden. De implementatie van de richtlijn en de daarmee samenhangende vragen staan in dit boek centraal. Tot welke complicaties leidt bijvoorbeeld de keuze om de implementatiewet enkel van toepassing te doen zijn op grensoverschrijdende geschillen? En welke vragen spelen er bij de ter uitvoering van de richtlijn getroffen wettelijke voorzieningen in verband met court-annexed mediation, de mogelijkheid van het verbinden van een executoriale titel aan een mediationresultaat, het verschoningsrecht van de mediator en de stuiting van de verjaring van rechtsvorderingen door mediation?

Het boek beperkt zich uitdrukkelijk niet tot de juridische stand van zaken in grensoverschrijdende geschillen, daar mediators in Nederland nog hoofdzakelijk nationale mediations uitvoeren. Speciale aandacht gaat ook uit naar de waarborging van de vertrouwelijkheid van mediation. Tevens wordt ingegaan op belangrijke onderwerpen die in de richtlijn en de implementatiewet niet aan de orde komen: het vraagstuk van de juridische afdwingbaarheid van de mediationclausule en de relatie tussen beslagrecht en mediation. Voorts komen relevante nieuwe Europese ontwikkelingen aan bod. De thema’s worden mede besproken tegen de achtergrond van ervaringen en ontwikkelingen inzake mediation in de commerciële praktijk.

Target group

Dit boek is bestemd voor advocaten, (business)mediators, leden van de rechterlijke macht, bedrijfsjuristen en docenten/onderzoekers ADR.

Author's information

Mr. dr. E.J.M. van Beukering-Rosmuller is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Zij is daarnaast onder meer redactielid van het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement (TMD).

Mr. P.C. van Schelven is juridisch adviseur van de brancheorganisatie Nederland ICT en bestuurslid van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (een onafhankelijk arbitrage- en mediationinstituut op het gebied van ICT-geschillen).

Ordering

If you would like to receive more information about this book or you would like to place an order, please go to our website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag